Flame Arresters Finekay®(USA) » Products » Flame Arresters
Flame Arresters


Finekay公司系列阻火器一般安装于储存罐的通风管道,烟囱、焚化炉和炉子的含有蒸汽或燃气的管道中,以及蒸汽回收和平衡系统中。它们就像设备间的障碍物一样,阻止火势蔓延。其中阻火形式分为;管道防爆燃,管端防爆燃,防有限空间爆燃,偏心式防爆燃等。        
                   

Product Model
Model/Description
DA-SB 双向管道稳定防爆轰型阻火器
DA-E 双向管道稳定防爆轰型阻火器(偏心式)
FA-CN 双向管道防爆燃型阻火器
FA-I 双向管道防爆燃型阻火器
FA-E 双向管道防爆燃型阻火器(偏心式)
LH/AD 管端防爆燃阻火器